Els socis

Els socis

Drets i deures

Poden formar part de la Ass. totes aquelles persones majors de 56 anys jubilades o pensionistes censades a la Vila  de Gràcia.
Assistir amb veu  a les Assemblees Generals i amb veu i vot els socis a partir de l’any de soci. Elegir i èsser elegits per als llocs de representació o exercir càrrecs directius. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació d’acord amb les normes legals i estatutàries. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin una millora en els objectius i funcionament de la Ass. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta. Fer ús dels serveis comuns que l’Ass. estableixi o tingui endisposició.Consultar els llibres de l’Associació.
Son deures dels membres de la Ass. comprometres en els objectius de la entitat, contribuir al sosteniment de la associació amb el pagament de quotes fixades pels estatuts i aprovades en Assemblea. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de Govern de la Associació.